Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme;

HUNCALIFE ELEKTRONİK TİCARİ İLETİLERİ KAPSAMINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Biz, Hunca Life Kozmetik Pazarlama Dağıtım Ticaret A.Ş. (“Hunca Life”) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına değer veriyor; dolayısıyla sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan Hunca Life’ın yükümlülüklerini net bir şekilde anladığınızı göstermeniz bizim için oldukça önemlidir.

Neden bu metni okuyorum?

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi uyarınca; kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin, (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir) bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılınmıştır. Bizler de Veri Sorumlusu olarak sizler hakkında işleyeceğimiz kişisel verilerle ilgili bilgilendirildiğinizi ispat etmek durumundayız.

Kullanılan Kişisel Verileriniz Neler Olup Hangi Yollarla Elde Edilmektedir?

Veri Kategorisi

İşlenen Kişisel Verileriniz

Kimlik Verisi

Adınız soyadınız

İletişim Verisi

Telefon numaranız, e-posta adresiniz

Müşteri İşlem Verisi

Elektronik ticari ileti gönderimine ilişkin onay ve ret kayıtlarınız, elektronik ticari ileti gönderim tarihi ve kaydı

Hunca Life olarak, olarak yer verilen kişisel verilerinizi dijital yollarla (KVKK’da “otomatik olan” yöntem şeklinde ifade edilmektedir.) elektronik ticari ileti alımını onaylamanız ya da reddetmeniz ile elektronik ticari ileti gönderim süreçleri kapsamında elde etmekteyiz.

Elde edilen kişisel verileriniz hangi amaçla ve hukuki sebeple kullanılmaktadır?

Hunca Life tarafından, aşağıda yer verilen tabloda, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiği faaliyet kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme amaçları detaylandırılmıştır. Her bir kişisel veri işleme amacı, amaç kapsamında kullanılan kişisel veri kategorileri ve ilgili hukuki sebep ile eşleştirilmiştir.

Kişisel Veri İşleme Amacı

İlgili Kişisel Veri Kategorisi

İşleme Hukuki Sebebi

Hunca Life tarafından elektronik ticari ileti gönderimine ilişkin onay

 Kimlik,

 İletişim ve

 Müşteri işlem

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

ve/veya ret kayıtlarınızın

işleme alınması,

 Onayınızın varlığı halinde

gönderilen ticari elektronik

iletilere yönelik kayıtların

tutulması amaçlarıyla,

 Onayınızın varlığı halinde tarafınıza SMS, e-posta ve çağrı yoluyla elektronik ticari ileti gönderilmesi amacıyla,

 Kimlik,

 İletişim ve

 Müşteri işlem

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken geçerli sayılan menfaatlerimizin yerine getirilebilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

       

Kişisel verileriniz başkalarına aktarılıyor mu?

Evet, kişisel verilerinizi özetle resmî kurum ve kuruluşlara, denetçilerimize, avukatlarımıza, topluluk şirketlerimize ve iş ortaklarımıza aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dahilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel verileriniz;

Hunca Life hizmetlerinin sizin için özelleştirilebilmesi, geliştirilebilmesi ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla geliştiriciler ve hizmet sunucularına,

Hunca Life hizmetlerinin sunulabilmesi adına bağlı olduğumuz topluluk şirketlerine,

 İş süreçlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla avukatlara ve denetçilere,

 Yetkili kurum ve kuruluşlarının talep etmesi halinde mevcut kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurumları ve resmi mercilere

aktarılabilmektedir.

KVKK size hangi hakları veriyor?

KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla; (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (d) varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (f) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

Haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

Belirtilen hakları kullanmak isterseniz; taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli 3

elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

HUNCALIFE İNTERNET SİTESİ ve MOBİL UYGULAMA AYDINLATMA METNİ

Biz, Hunca Life Kozmetik Pazarlama Dağıtım Ticaret A.Ş. (“Hunca Life”) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına değer veriyor; dolayısıyla sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan Hunca Life’ın yükümlülüklerini net bir şekilde anladığınızı göstermeniz bizim için oldukça önemlidir.

Neden bu metni okuyorum?

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi uyarınca; kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin, (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir) bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılınmıştır. Bizler de Veri Sorumlusu olarak sizler hakkında işleyeceğimiz kişisel verilerle ilgili bilgilendirildiğinizi ispat etmek durumundayız.

Kullanılan Kişisel Verileriniz Neler Olup Hangi Yollarla Elde Edilmektedir?

Veri Kategorisi

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlem Güvenliği Verisi

Trafik bilgisi (İnternet sitesi giriş-çıkış saatiniz, IP adresi bilginiz, port bilginiz)

Pazarlama Verisi

Çerez kayıtlarınız, kullandığınız cihaz bilginiz, cihaz işletim sistemi ve uygulama versiyon bilgileriniz

Hunca Life olarak, huncalife.com internet sitemizi veya Hunca Life mobil uygulamamızı ziyaretinizle birlikte yukarıda belirtilmiş olan verilerinizi dijital yollarla (KVKK’da “otomatik olan” yöntem şeklinde ifade edilmektedir.) toplamaktayız.

Elde edilen kişisel verileriniz hangi amaçla ve hukuki sebeple kullanılmaktadır?

Hunca Life tarafından, aşağıda yer verilen tabloda, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiği faaliyet kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme amaçları detaylandırılmıştır. Her bir kişisel veri işleme amacı, amaç kapsamında kullanılan kişisel veri kategorileri ve ilgili hukuki sebep ile eşleştirilmiştir.

Kişisel Veri İşleme Amacı

İlgili Kişisel Veri Kategorisi

İşleme Hukuki Sebebi

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca Hunca Life internet sitesini veya mobil uygulamasını ziyaretinize ilişkin trafik bilgilerinin kaydedilmesi ve saklanması amaçlarıyla,

İşlem güvenliği kategorisindeki verileriniz,

İşlemenin kanunlarda öngörülmesi hukuki sebebiyle işlenmektedir.

 Hunca Life internet sitesindeki veya mobil uygulamasındaki hareketlerinizin analiz edilmesi ile satı alım deneyiminizi geliştirmek ve iyileştirmek amacıyla,

 Özel analizlerle site ziyaretçilerinin istatistik verilerinin anonim biçimde tutulması ve pazarlama faaliyetlerimizin planlaması ve geliştirilebilmesi,

 Gerçekleştirdiğiniz ziyaretin size özelleştirilmesi ve kullanımınıza en uygun şekilde içeriklerin sunulması,

 Size özel reklamların sunulabilmesi,

 İnternet sitemizin ziyaretlerinin ve site trafiğinin arttırılabilmesi amaçlarıyla,

Pazarlama kategorisindeki verileriniz,

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken geçerli sayılan menfaatlerimizin yerine getirilebilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

Kişisel verileriniz başkalarına aktarılıyor mu?

Evet, kişisel verilerinizi özetle resmî kurum ve kuruluşlara, denetçilerimize, avukatlarımıza, topluluk şirketlerimize ve iş ortaklarımıza aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dahilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel verileriniz;

Hunca Life hizmetlerinin size özelleştirilerek geliştirilmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi, iş süreçlerimizin devamlılığı ve geliştirilmesi amaçları ile teknik alt yapı desteği aldığımız firmalara,

Hunca Life’ın hizmetlerini sunması amacıyla yasal ve sözleşmesel yükümlülükleri ile bağlı bulunduğu topluluk şirketlerine,

 İş süreçlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla avukatlara ve denetçilere,

 Yetkili kurum ve kuruluşlarının talep etmesi halinde mevcut kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurumları ve resmi mercilere

aktarılabilmektedir.

KVKK size hangi hakları veriyor?

KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla; (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (d) varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (f) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

Haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

Belirtilen haklarınızı kullanmak isterseniz taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

HUNCA LIFE ÇEREZ POLİTİKASI

Çerezler, bir internet sitesini veya bir mobil uygulamayı ziyaret etmenizle birlikte tarayıcınız tarafından bilgisayarınıza kaydedilen küçük yazı dosyalarıdır. Hunca Life Kozmetik Pazarlama Dağıtım Ticaret A.Ş. (“Hunca Life”), sizlere, internet sitesinde ve mobil uygulamasında kullanılan çerezlere ilişkin detaylı bilgi vermek adına bu metne yer vermektedir.

İnternet sitemizdeki ve mobil uygulamamızdaki çerezler:

Ýnternet sitesinin daha düzgün ve verimli ºekilde çalýºmasýný saðlamak,

· İnternet sitesi sahibine ziyaretinizle ilgili bazı bilgileri paylaşmak ve böylece ziyaretinizde size özelleştirilmiş bir deneyim sunmak, ziyaretinizi kişiselleştirerek size özel reklamlar sunabilmek,

 İnternet sitesi trafiğini arttırmak

 İnternet sitesinde sunulan hizmetleri denetlemek ve deneyiminizi iyileştirmek

amacıyla çalışmaktadır.

Çerezlerle gerçekleştirilen faaliyetlerin bir kısmı doğrudan bizim tarafımızdan bir kısmı ise yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak iş birlikteliği yürüttüğümüz firmalarca bizim adımıza yürütülmektedir.

ÇEREZ TERCİHLERİ NASIL YÖNETİLİR?

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir internet sitesinin cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda, daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Ancak çerezleri devre dışı bırakır veya reddederseniz, bazı tercihleri manuel olarak ayarlamanız gerekebilir, çerez ayarlarınızı değiştirmeniz ile birlikte internet sitemizdeki bazı özellikler ve hizmetler düzgün çalışmayabilir.

Çerezlerin nasıl yerleştirildiği, nasıl görüleceği ve nasıl yönetilip silineceği dahil olmak üzere çerezler hakkında daha fazla bilgi almak için https://www.youronlinechoices.eu/ ve www.allaboutcookies.org veya www.aboutcookies.org sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

HUNCALIFE SATIN ALIM AYDINLATMA METNİ

Biz, Hunca Life Kozmetik Pazarlama Dağıtım Ticaret A.Ş. (“Hunca Life”) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına değer veriyor; dolayısıyla sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız ve bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan tarafımız Hunca Life’ın yükümlülüklerini net bir şekilde anladığınızı göstermeniz bizim için oldukça önemlidir.

Neden bu metni okuyorum?

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi uyarınca; kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin, (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir) bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılınmıştır. Bizler de Veri Sorumlusu olarak sizler hakkında işleyeceğimiz kişisel verilerle ilgili bilgilendirildiğinizi ispat etmek durumundayız.

Kullanılan Kişisel Verileriniz Neler Olup Hangi Yollarla Elde Edilmektedir?

Veri Kategorisi

İşlenen Kişisel Verileriniz

Kimlik Verisi

Adınız ve soyadınız

İletişim Verisi

E-posta adresiniz, cep telefonu numaranız, adres bilginiz

Müşteri İşlem Verisi

Üyelik numaranız, sipariş ile kazanılacak TL puan bilgisi, toplam alışveriş tutarınız, ürünün; adı, markası, kodu, adedi ve fiyatı, kargo tutarınız, kargo sıfırlama ürünü seçiminiz, kargo seçiminiz, toplam alışveriş tutarınız, indirim; oranı, tutarı, ödeme yöntemi seçimi, barkod numarası, fatura; düzenlenme tarihi, seri numarası ve sıra numarası, sipariş; numaranız, tarihiniz ve saatiniz, sipariş durum bilginiz, ödeme durum bilginiz, iade beyanınız, iptal beyanınız, çağrı merkezi kayıtlarınız, talep ve şikayetleriniz

Finans Verisi

Banka bilgileri, taksit bilgileri, kart numaranız, kartın geçerlilik tarihi (ay/yıl) bilgisi, hesap bakiye tutarınız, havale bilgisi, açıklama

Hukuki İşlem Verisi

KVKK aydınlatma metnini okuduğunuza dair kayıt, ön bilgilendirme onay bilgisi, mesafeli satış sözleşmesine dair onay bilginiz

İşlem Güvenliği Verisi

IP adresi bilginiz, cihaz türü ve işletim sistemi bilginiz, bilgileri hatırlama onayınız, kart CVC numarası, işlem onay kodu

Pazarlama Verisi

Çerez kayıtlarınız, cihaz sürüm bilgileriniz

Hunca Life olarak, tr.huncalife.com internet sitesi veya Hunca Life mobil uygulaması üzerinden ürün satın almanızla ve satın alımlarınız doğrultusunda diğer hizmetlerimizden yararlanmanızla beraber yukarıda belirtilmiş olan verilerinizi dijital yollarla (KVKK’da “otomatik olan” yöntem şeklinde ifade edilmektedir.) toplamaktayız.

Elde edilen kişisel verileriniz hangi amaçla ve hukuki sebeple kullanılmaktadır?

Hunca Life tarafından, aşağıda yer verilen tabloda, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiği faaliyet kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme amaçları detaylandırılmıştır. Her bir kişisel veri işleme amacı, amaç kapsamında kullanılan kişisel veri kategorileri ve ilgili hukuki sebep ile eşleştirilmiştir.

Kişisel Veri İşleme Amacı

İlgili Kişisel Veri Kategorisi

İşleme Hukuki Sebebi

 

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca Mesafeli Satış Sözleşmesinin kurulabilmesi,

 Ön bilgilendirme formu aracılığıyla tüketicinin bilgilendirilmesine yönelik

 Kimlik,

 İşlem güvenliği,

 Müşteri işlem,

 Finans ve

 Hukuki işlem

Kategorilerindeki verileriniz,

İşlemenin kanunlarda öngörülmesi hukuki sebebiyle işlenmektedir.

 

yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,

 Kimlik teyitlerinizin gerçekleştirilebilmesi ve

 Kimlik bilgilerinizin güncel olarak tutulabilmesi amaçlarıyla,

 Bilgilendirme iletişimlerinin sağlanması,

 İletişim bilgilerinizin güncelliğinin sağlanması ve teyit edilmesi,

 Ödeme işleminizin gerçekleştirilmesi ve ödeme onay süreçlerinin yürütülmesi,

 Sipariş teslim süreçlerinin yürütülmesi,

 İndirimlerimizden, kampanyalarımızdan ve promosyonlarımızdan faydalanabilmeniz ile Üye puanı kazanabilmeniz amaçlarıyla,

 Kimlik,

 İletişim,

 Müşteri işlem,

 Finans,

 Hukuki işlem ve

 İşlem güvenliği

kategorilerindeki verileriniz,

Sözleşmenin kurulması ve yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olan, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebiyle işlenmektedir

 Siparişlerinizin oluşturulabilmesi ve siparişinizin alındığına dair teyit bildirimini tarafınıza iletebilmemiz,

 Sipariş durumunuzu kontrol edebilmeniz ve sipariş teslim süreçlerinin yürütülmesi,

 Siparişinize dair iptal veya iade prosedürlerinin yürütebilmesi amaçlarıyla,

 Kimlik,

 İletişim,

 Finans,

 Müşteri işlem,

 İşlem güvenliği ve

 Hukuki işlem

kategorilerindeki verileriniz,

İşlemenin hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

 Satış süreçlerine ilişkin hukuki onay, izin, açık rıza ve/veya ret kayıtlarınızın tutulması amaçlarıyla,

 Kimlik ve

 Hukuki işlem

kategorilerindeki verileriniz,

İşlemenin kanunda öngörülmesi hukuki sebebiyle işlenmektedir.

 Hukuki süreçlerin takip edilmesi,

 İş süreçlerinin geliştirilmesi adına öneri, şikâyet ve

 Kimlik,

 İletişim,

Bir hakkın korunması, kullanılması ve tesisi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

           

Kişisel verileriniz başkalarına aktarılıyor mu?

Evet, kişisel verilerinizi özetle resmî kurum ve kuruluşlara, denetçilerimize, avukatlarımıza, topluluk şirketlerimize ve iş ortaklarımıza aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dahilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel verileriniz;

Hunca Life hizmetlerinin size özelleştirilerek geliştirilmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi, iş süreçlerimizin devamlılığı ve geliştirilmesi amaçları ile teknik alt yapı desteği aldığımız firmalara,

Hunca Life’ın hizmetlerini sunması amacıyla yasal ve sözleşmesel yükümlülükleri ile bağlı bulunduğu topluluk şirketlerine,

 İş süreçlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla avukatlara ve denetçilere,

 Yetkili kurum ve kuruluşlarının talep etmesi halinde mevcut kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurumları ve resmi mercilere

aktarılabilmektedir.

KVKK size hangi hakları veriyor?

KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla; (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (d) varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (f) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

Haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

Belirtilen haklarınızı kullanmak isterseniz taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

HUNCA LIFE ÇEREZ POLİTİKASI

Çerezler, bir internet sitesini veya mobil uygulamayı ziyaret etmenizle birlikte tarayıcınız tarafından bilgisayarınıza kaydedilen küçük yazı dosyalarıdır. Hunca Life Kozmetik Pazarlama Dağıtım Ticaret A.Ş. (“Hunca Life”), sizlere, internet sitesinde ve mobil uygulamada kullanılan çerezlere ilişkin detaylı bilgi vermek adına bu metne yer vermektedir.

İnternet sitemizdeki ve mobil uygulamamızdaki çerezler:

 İnternet sitesinin daha düzgün ve verimli şekilde çalışmasını sağlamak,

 İnternet sitesi sahibine ziyaretinizle ilgili bazı bilgileri paylaşmak ve böylece ziyaretinizde size özelleştirilmiş bir deneyim sunmak, ziyaretinizi kişiselleştirerek size özel reklamlar sunabilmek,

 İnternet sitesi trafiğini arttırmak,

 İnternet sitesinde sunulan hizmetleri denetlemek ve deneyiminizi iyileştirmek

amacıyla çalışmaktadır.

Çerezlerle gerçekleştirilen faaliyetlerin bir kısmı doğrudan bizim tarafımızdan bir kısmı ise yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak iş birlikteliği yürüttüğümüz firmalarca bizim adımıza yürütülmektedir.

ÇEREZ TERCİHLERİ NASIL YÖNETİLİR?

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir internet sitesinin cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda, daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Ancak çerezleri devre dışı bırakır veya reddederseniz, bazı tercihleri manuel olarak ayarlamanız gerekebilir, çerez ayarlarınızı değiştirmeniz ile birlikte internet sitemizdeki bazı özellikler ve hizmetler düzgün çalışmayabilir.

Çerezlerin nasıl yerleştirildiği, nasıl görüleceği ve nasıl yönetilip silineceği dahil olmak üzere çerezler hakkında daha fazla bilgi almak için https://www.youronlinechoices.eu/ ve www.allaboutcookies.org veya www.aboutcookies.org sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.